• Generelt
Hva er fordelen med NUF selskap fremfor et enkeltmannsforetak?
Som I et vanlig aksjeselskap vil du bli betraktet som lønnstaker.
Fordelen er at du som lønnstaker vil ha en større sosial sikkerhet og vil omfattes av lovregler i sykepengeordningen i Folketrygden, Arbeidsmiljøloven, ferieloven, yrkesskadeforsikring og dagpenger ved arbeidsledighet. En selvstendig næringsdrivende som driver enkeltmannsforetak, faller utenfor mange av disse regler.
Den andre åpenbare fordelen er redusert risiko dersom noe skulle gå galt. Du risikerer kun å miste aksjekapitalen, mens både huset og bilen din som privat eiendom vil være sikret

Top
Jeg har ett Enkeltmannsfortak, kan jeg endre det til ett NUF selskap?
Det opprettes en avtale om overføring av virksomheten fra enkeltmannsforetaket til NUF og om vederlag til enkeltmannsforetaket for dette. Et viktig punkt i avtalen er at NUF overtar enkeltmannsforetakets aktiva og gjeld. Enkeltmannsforetaket (d.v.s. du personlig) er fortsatt ansvarlig for gjeld som var stiftet forut for NUFs etablering med mindre kreditor godtar at NUF overtar hans fordring med befriende virkning for enkeltmannsforetaket. Vederlag til enkeltmannsforetaket i forbindelse med overføringen ordnes vanligvis ved at enkeltmannsforetaket får en fordring på NUF. Brønnøysundregistrene godtar at den norske filialen har samme navn som enkeltmannsforetaket såfremt det foreligger en skriftlig erklæring fra enkeltmannsforetaket om dette.

Top
Hvordan er det med utbytte fra et NUF?
a) AKSJESELSKAPER HJEMMEHØRENDE I RIKET, herunder de fleste NUF-selskap
Etter skattelovens § 10-12 gis det "fradrag for godtgjørelse i utlignet skatt av alminnelig inntekt". Aksjeselskapet betaler jo 28% skatt av overskuddet, og ved at skatteyteren får et fradrag på skatteseddelen for skatt utlignet på hans aksjeutbytte, fjerner man dobbeltbeskatningen av utbyttet. Denne fradragsordningen gjelder for aksjeselskaper som "er hjemmehørende i riket", slik skatteloven uttrykker det. De fleste engelske aksjeselskapene som Asap2net har stiftet, har sitt styre i Norge og ledes fra Norge. Disse NUF-selskapene regnes derfor som "hjemmehørende i riket" (jfr. Lignings-ABC 2003 side 1117-18). De lignes etter samme regler som norske aksjeselskap og kan bl.a. benytte fradragsordningen som nevnt ovenfor.
b) AKSJESELSKAPER SOM LEDES FRA UTLANDET
Fradragsordningen nevnt under a) gjelder ikke for utbytte fra aksjeselskaper som ledes fra utlandet. Utbytte fra disse selskapene blir derfor gjenstand for dobbeltbeskatning.
c) SKATTEREFORMEN
I mars 2004 la regjeringen fram sin skattemelding med forslag til vesentlige endringer i det norske skattesystemet. Forskjellsbehandlingen mellom aksjeselskaper nevnt under punkt a og b ovenfor som Asap2net har stiftet, har sitt styre i Norge og ledes fra Norge. Disse NUF-selskapene regnes derfor som "hjemmehørende i riket" (jfr. Lignings-ABC 2003 side 1117-18). De lignes etter samme regler som norske aksjeselskap og kan bl.a. benytte fradragsordningen som nevnt ovenfor.

Top
Hvordan er det med årsoppgjør?
Selvangivelse med årsoppgjør må leveres for oppstartsåret selv om driften bare foregikk en del av vedkommende år, jfr. ligningsloven § 4-2. I ligningsøyemed skal et årsoppgjør ikke omfatte mer enn 12 måneder. I valget mellom desember eller januar som tidspunkt for etablering, kan dette bety en del for enkelte.
Etter regnskapsloven § 1-7 kan selskapets første regnskapsår være kortere eller lengre enn kalenderåret, men likevel ikke lengre enn 18 måneder. Man kan m.a.o. starte selskapet i perioden juli-desember og ta denne perioden med i det påfølgende års regnskap. Overfor ligningsmyndighetene må man imidlertid som nevnt ovenfor likevel ha et årsregnskap for oppstartsåret.

Top
Kan et utenlandsselskap ha flere filialer I Norge?
Svaret er nei. Det utenlandske aksjeselskapet registrerer seg i Brønnøysund (med eller uten eget styre for den norske filialen) og blir dermed et norsk-registrert utenlandsk selskap (NUF). Ett og samme utenlandske selskap kan til enhver tid bare ha én slik registrering i Norge. Det er selvsagt ikke noe i veien for at det utenlandske selskapet registrerer seg i andre land utenom Norge.
En helt annen sak er det at et utenlandsk selskap kan stifte et eller flere datterselskaper i Norge. Disse datterselskapene må etableres i samsvar med den norske aksjelovens krav til f.eks. aksjekapital og revisjonsplikt.

Top
Hva med revisjonsplikten i England og Norge?
NORGE: Filialen har ikke revisjonsplikt såfremt driftsinntektene av den samlede virksomhet er mindre enn fem millioner kroner, jfr. revisorloven § 2-1 annet ledd. Det foreligger ikke noe tilsvarende krav mht. antall ansatte. Viser årsregnskapet driftsinntekter som overstiger beløpsgrensen, inntrer revisjonsplikten for det etterfølgende regnskapsåret. Dersom driftsinntektene i to påfølgende regnskapsår synker under beløpsgrensen, faller revisjonsplikten bort med virkning fra og med det tredje regnskapsåret.

ENGLAND: Selskapet er fritatt for revisjonsplikten såfremt driftsinntektene er under £1 mill. og balansen er under £1,4 mill

Top
3 enkle ting som kreves for å starte ett Engelsk aksjeselskap
* Selskapsnavnet må ikke ha vært brukt før. Mer informasjon om dette finner du under ”Etablering av selskap”
* Selskapet må ha minst en direktør og en sekretær. Man må ikke ha vært fradømt retten til å drive selskap i Storbritannia.
* Selskapet må ha en forretningsadresse i Storbritannia. Vi har adresser dere kan benytte.

Top
Er det forskjell på Engelske og Norske selskaper med drift i Norge?
* Pga. EØS-samarbeidet som Norge er en del av, er det ingen vesentlige forskjeller på drift av et AS eller et Limited selskap. Samarbeidet gir deg fri etableringsrett, uten betydning for hvor i EØS/EU-området selskapet er blitt registrert.
* Med et Engelsk Limited Company kan man drive virksomhet i Norge på lik linje med Norske selskaper.

Top
Fordeler og ulemper
Fordeler
* Begrenset risiko (som i et AS)
* Slipper 100.000 i aksjeinnskudd
* Slipper utgifter til revisor (Opp mot kr. 30.000 i året)
* Som ansatt betaler du lavere trygdeavgift enn selvstendige næringsdrivende
* Lavere kostnader enn i et Norsk AS
* Skatter til Norge på vanlig måte
* Rett til trygdeytelser som ansatt

Ulemper
* Årlig rapportering til UK myndigheter. (dette kan vi være behjelpelig med)

Top
Mer informasjon
* Lavere kostnader enn i et AS
LTD-formen tilsvarer det norske AS-begrepet, men minimumskapitalen er kun ett britisk pund, eller ca 12 kroner. Til sammenligning koster det 106.000 kroner å etablere et aksjeselskap i Norge med minimumskapitalen innbetalt.
Det er fullt lovlig å drive din norske virksomhet som en avdeling av et LTD-selskap som opprettes utenlands. Du får norsk firmaattest med foretaksnummer. Den norske avdelingen kalles da NUF (norskregistrert utenlandsk foretak) og registreres i foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene (koster kun Kr. 2.500,-)

* Slipper utgifter til revisor
Alle norske aksjeselskaper må ha en revisor. Et NUF har ingen revisjonsplikt så lenge omsetningen er under fem millioner kroner årlig og selskapet har mindre enn fem ansatte. En regnskapsfører kan utarbeide årsregnskapet som skal sendes inn sammen med selvangivelsen, dersom du ikke gjør dette selv.

* Rapporteringsplikt til England
Som eier av et engelsk LTD-selskap som kun driver virksomhet i den norske avdelingen, vil det være rapporteringsplikt av årlig melding (annual return) og årsregnskapet til foretaksregisteret i England. De fleste har en såkalt company secretary (asap2net) som tar seg av denne rapporteringsplikten.

* Skatter til Norge på vanlig måte
Ansatte i et NUF-selskap mottar lønn i Norge og skatter til Norge av hele sin inntekt på vanlig måte. NUF-selskapets inntekter beskattes i Norge på samme måte som ellers, med 28% skatt som utgangspunkt.
Delingsreglene gjelder på samme måte som for norske aksjeselskaper. Eier som arbeider i selskapet, regnes som ansatt.

* Rett til trygdeytelser som ansatt
Stifter du et NUF-selskap og ansetter deg selv som arbeidstaker i Norge, får du rett til trygdeytelser på lik linje med ansatte i norske AS. Dette gjelder for eksempel rett til sykelønn, svangerskapspenger, fødselspenger, adopsjonspenger og omsorgspenger når barna dine er syke. Dessuten har du rett til pensjonspoeng og rett til trygd ved arbeidsledighet. Størrelsen på trygdeytelsene kommer an på din skattbare personlige inntekt i Norge. Som ansatt betaler du en lavere trygdeavgift enn selvstendige næringsdrivende - 7,8% mot 10,7%. Men til gjengjeld må du betale inn arbeidsgiveravgift av all lønn du gir deg selv i NUF-et (som i et norsk AS). Avgiften utgjør 0-14,1% av lønnen, avhengig av hvor du bor i landet.

Top
For Gründer & Enkeltmannsfortak
For enkeltmannsfortak og gründer er endring til en NUF selskaps form enkel.
* Etablering av UK Limited (se under: Etablering av selskap) – 4 til 10 dager
* Endring av eksisterende enkeltmannsfortak hos Brønnøysundregistrene (kun enkeltmannsfortaks eier)

Noen av punkterne nedenfor viser hvor viktig det er med et selskap istedenfor enkeltmannsforetak:
* Sykdom - Det er full rett til sykelønn
* Syke barn - Det gis inntil 10 dg pr år for ett barn eller 15 dg for to eller flere barn
* Fødsel - 100% av lønnen (inntil 6 ganger grunnbeløpet: ca. 353.000,-) i Fødselspenger I 42 uker
* Økonomi - Man er kun ansvarlig for aksjekapitalen, som I ett NUF-selskap normalt er = £ 1,-
* Pensjonspoeng - Full rett til pensjonspoeng og full rett til trygd vet arbeidsledighet.

Top