Den selskapsmessige konstruksjon av et NUF er veldig enkel.

Man oppretter et Engelsk Limited Selskap med egenkapital op 1 £. Eier/eierne av selskapet bestemmes og det fungerer som et norsk AS, med hensyn til eierskap og heftelse. Selskapet oppretter en norsk filial. Hele denne konstruksjonen betegnes som et Norskregistrert Utelandsk Foretak (NUF).

 


Kort fortalt - Limited selskap (LTD)

Asap2Net står for det inaktive Engelske Selskap. Vi fungerer som "Company Secretary", som er en ansvarlig for selskapet i forhold til opptakelse i Companies House.

Asap2Net sørger for å sende et null-regnskap til de engelske myndiger årlig. Vi sørger også for å sende vedlikeholdsopplysninger til Companies House hvert år, så selskapet fortsatt er registrert som aktivt.

Utover det er det også en post-service, så all post fra myndighetene videresendes til direktørens adresse.

Det Engelske Limited Selskap skal forbli inaktivt. Det vil si man kan ikke ha omsetning i selskapet, da selskapet skal sende inn reelt regnskap, og det vil fordyre måten å drive det i England på, men det kan selvfølgelig gjøres. Blot skal man selv stå for regnskapsinnsendelse.

Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF)

Asap2Net bistår kun i forbindelse med opprettelsen hos Brønnøysundregistrene. Når ditt NUF er opprettet og det engelske limited eier den norske filial, er vårt arbeid fokusert på å oppretholde det engelske limited selskap.

Du skal så sørge for å følge norsk lovgivning for å drive virksomhet, akkurat som hvis du hadde et privateid firma. Det skal utarbeides regnskap, avregne moms, utskrive faktura osv.

Du kan lese mer om å drive firma i Norge her: https://www.altinn.no/no/hjelp-til-regelverk/


 
 
ENK
AS
NUF
Ansvar
Eier hefter ikke personligt for gjeld i firmaet
 
Ansvar
Kan stiftes uten egenkapital på NOK 100.000
 
Dagpenger/sykepenger/pensjon
Eier kan ansettes i firma
 
Dagpenger/sykepenger/pensjon
Rett til 100% sykepenger
Kun 65%
Dagpenger/sykepenger/pensjon
Rett til dagpenger ved arbeidsledighet
 
Dagpenger/sykepenger/pensjon
Rett til dagpenger ved permisjon
 
Dagpenger/sykepenger/pensjon
Oppsparer pensjonspoint ved ansettelse i firma
 
Permisjon
Rett til å permittere seg selv og andre ansatte ved redusert drift
 
Skatt
Mulighet for utbytte og kapitalbeskatning
 
Eierskifte/partnere
Fleksible muligheter for flere eiere og eierskifte
 
Regnskap/revisjon
Begrenset regnskapsplikt
 
Regnskap/revisjon
Slipper for full regnskapsplikt med årsberetning etc.
 
Regnskap/revisjon
Intet krav om bruk av revisor
 
Andre forhold
Rett til reisegodtgjørelse
 
Andre forhold
Rett til bilgodtgjørelse
 
Andre forhold
Arbeidsgiveravgift
 
Andre forhold
Yrkesskadeforsikring
 


Mer informasjon og lenker på Wikipedia
0 Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) er en norsk filial av et utenlandskregistrert selskap. I denne sammenheng må det skilles mellom "utenlandsk selskap" i selskapsrettslig og skatterettslig forstand. NUF er norske avdelinger av utenlandske selskap i en selskapsrettslig forstand, og kan derfor godt være skattemessig tilhørende til Norge. Ordningen blir anvendt av flere større selskaper som driver på tvers av landegrensene. Innføringen av selskapsformen NUF i norsk selskapsrett var et resultat av EØS-avtalen, ettersom det er fri etableringsrett på tvers av landegrenser er et prinsipp i EU-retten.
Wikipedia norsk / Wikipedia english

Begrenset risiko
I motsetning til privateide firma, vil et NUF være eid av et bakliggende inaktiv engelsk selskap. Eierskapet for dette selskapet bestemmer du selv og det kan være delt over flere personer, akkurat som et vanlig aksjeselskap. Fordelen ved denne konstruksjonen er at man ikke selv hefter for gjeld som selskapet har tatt opp. Hvis det oppst¨r en situasjon hvor selskapet ikke kan betale en kreditor, vil kravet kun kunne rettes mot selskapet og man kan ikke gjøres personlig ansvarlig for den økonomiske del.

Trenger ikke 100.000 i aksjekapital
Et norskt aksjeselskap koster normalt ca. 8.000 NOK i stiftelsesomkostninger, og man skal kunne fremvise startkapital på 100.000 NOK. Dette er ikke påkrevd ved et NUF. Det bakliggende selskap stiftes med egenkapital på £1, som øvrig ikke skal redegjøres for.

Trenger ikke utgifter til revisor
Et NUF blir regnskapsmessig plassert som et norsk privat firma. Det er ikke krav om at man skal benytte revisor til å utforme og godkjenne årlig regnskap. Dog skal man stadig utforme og sende inn regnskap til det norske skattevesen.

Lavere kostnader enn i et AS
Omkostningene ved et NUF er helt klart lavere enn ved et AS, grunnet lavere stiftelsesomkostninger og ingen omkostninger til en revisor. Et NUG koster kun 2.500 NOK i gebyr til Brønnøysundregistrene samt 2.795,- NOK årlig til Asap2Net for opprettholdelse av det engelske selskap. Et AS vil koste omkring 8.000 NOK i stiftelse og ca 17.000 NOK til en revisor som skal utforme og godkjenne regnskapet for det norske AS.


Rett til sykelønn
I motsetning til et enkeltpersonforetak kan man, med et NUF, ansette seg selv i den norske filial. Dermed er man som alle andre norske ansatte berettiget til 100% sykelønn, da man ansees som ansatt.

Rett til dagpenger
I motsetning til et enkeltpersonforetak kan man, med et NUF, ansette seg selv i den norske filial. Dermed er man som alle andre norske ansatte berettiget til 100% dagpenger, da man ansees som ansatt.

Pensjonspoeng
I motsetning til et enkeltpersonforetak kan man, med et NUF, ansette seg selv i den norske filial. Dermed er man betraktet som vanlig ansatt og kan innregne sine lønnsbetalinger i oppsparing av pensjonspoeng.

Man skatter til Norge på vanlig måte
Ingen blir snytt ved en firmakonstruksjon gjennom NUF. Man betaler sin skatt i Norge og det leveres regnskap til Norge. Det er billigere å drive enn et AS og har noen klare fordeler fremfor et AS. Dermed plasseres det mellom enkeltmannsforetak og et AS - med det beste av begge konstruksjoner.

Det er vi spesialister i
- Etablering av UK Limited Company
- Sekretærservice
- Adresseservice
- Postservice
- Filial i Norge - informasjonspakke
- Stiftelsesdokumenter, aksjebok, statusoversikt m.m.


Opprettelse af NUF krever et bakliggende inaktivt engelsk Limited-selskap, og det er vi spesialister i å etablere for deg. Deretter giver vi full trinn-for-trinn guide og support for å få det norske firma registert i Brønnøysundregistret.
Firmanavn

Ingen binding før betaling
Alle priser er eksklusiv moms