Avtale om bestilling av selskap m.v. gjennom Asap2Net Ltd.

Bemerk: Seperat gebyr fra Brønnøysundregistrene for opprettelse av filial, betales direkte av kunden. NOK 2.500,-


1. Denne avtale gjelder bestilling av selskapsregistrering og / eller oppfølgingstjenester for selskap (samlet eller enkeltvis heretter kalt "Tjenesten").

2. Avtalen inngås mellom Asap2Net Ltd ("Asap2Net") og den person eller det selskap som bestiller tjenesten ("Oppdragsgiver").

3. Bindende bestilling finner sted når oppdragsgiver har betalt for servicen. Tjenesten vil bli effektuert når Oppdragsgiver har gitt alle nødvendige opplysninger og disse er akseptert av de aktuelle myndigheter. Asap2Net forbeholder seg retten til å avvise alle bestillinger uten begrunnelse, mot tilbakelevering av eventuelle betalinger fra Oppdragsgiver.

4. Oppdragsgiver godtar at opplysninger i sakens anledning sendes og lagres elektronisk.

5. Alle services levert av Asap2Net'skal forskuddsbetales i henhold til gjeldende priser fastsatt av Asap2Net. Offentlige Norske gebyrer ved registrering i Norge, faktureres Oppdragsgiver eller det registrerte selskap direkte av myndighetene, og er ikke inkludert i prisen som er oppgitt for Tjenesten.


6. Verken Asap2Net, Asap2Net’s ansatte eller Asap2Net's samarbeidspartnere kan gi bindende forsikringer om visse firmanavn er tilgjengelige for registrering. Dersom registrering avvises, skal Asap2Net gi Oppdragsgiver melding om dette. Oppdragsgiver skal da velge et nytt firmanavn, og gi melding om dette til Asap2Net uten ugrunnet opphold. En bestilling kan ikke kanselleres, selv om et foretrunkent firmanavn ikke er tilgjengelig. Under enhver omstendighet kan ikke Asap2Net, Asap2Net’s ansatte eller Asap2Net's samarbeidspartnere holdes ansvarlig dersom et valgt firmanavn strider mot tredjemanns rettigheter.

7. Oppdragsgiver forplikter seg til å gi Asap2Net all relevant informasjon i sakens anledning. Likeledes skal Oppdragsgiver gi Asap2Net varsel om alle aktuelle frister. Dersom Asap2Net'som følge av Oppdragsgivers brudd på pliktene i dette punkt, påføres ansvar overfor tredjemann eller andre former for kostnader, bærer Oppdragsgiver ansvar for disse. Oppdragsgiver skal utfylle alle skjema etter beste evne, og innestå for at alle opplysninger som gis er korrekte. Oppdragsgiver er kjent med, og har satt seg inn i, det personlige ansvar som kan påhvile aksjonærer og medlemmer av selskapets styre og råd samt andre roller for selskapet, både etter norsk og utenlandsk rett.

8. Asap2Net's ansvar for feil, mangler eller tap i forbindelse med Tjenesten, er begrenset til vederlagets størrelse. Asap2Net har intet ansvar for indirekte tap, følgetap, eller tap som følge av endringer i norsk eller engelsk lov eller som følge av avgjørelser truffet av forvaltningsorganer eller domstol. Oppdragsgiver er kjent med at stiftelse og oppfølging av selskaper i utlandet innebærer en større usikkerhet enn tilsvarende tjenesteytelser i Norge. Oppdragsgiver plikter å holde Asap2Net, Asap2Net’s ansatte og Asap2Net's samarbeidspartnere skadesløse, også overfor tredjemann, for en hver skade og et hvert tap i forbindelse med utførelsen av Tjenesten, og / eller som oppstår ved at Tjenesten ikke kan utføres. Der denne avtale inkluderer adressetjenester i England, plikter Asap2Net å sette opp slik adresse gjennom en Chartered Secretary eller annet selskap eller person som fremstår seriøse og kan vise til betryggende referanser. Ut over denne forpliktelse påhviler intet ansvar for utførelsen av adressetjenestene Asap2Net.

9. Oppdragsgiver bekrefter at selskapet ikke skal anvendes til ulovlige formål. Oppdragsgiver er kjent med at Asap2Net, Asap2Net’s ansatte og Asap2Net's samarbeidspartnere, kan ha lovpålagt plikt til å melde fra om mistanke om hvitvasking og enkelte andre alvorlige lovbrudd.

10. Dersom avtalen inkluderer at Asap2Net'stiller med Company Secretary, skal enten Asap2Net'selv stå utad som Company Secretary, eller gi dette oppdrag til en samarbeidspartner eller datterselskap. Der avtalen omfatter Company Secretary-tjenester eller tilsvarende oppfølgingstjenester, skal Asap2Net eller samarbeidspartnere eller datterselskap av Asap2Net, tilse at det for selskapet innleveres Annual Returns og Accounts (dormant) til Companies House, samt en non-trading notification til Inland Revenue. Andre oppgaver og plikter er ikke omfattet av oppfølgingsavtalen med mindre annet er skriftlig avtalt. Klienten er under en hver omstendighet selv ansvarlig for alle gebyrer. Asap2Net kan til en hver tid si opp avtalen uten grunngiving mot tilbakebetaling av en forholdsmessig del av fakturert beløp for det år avtalen sies opp. Uten tilbakebetaling har Asap2Net og Asap2Net's samarbeidspartnere rett til å avslutte levering av registrert kontoradresse eller sekretærtjeneste med øyeblikkelig virkning hvis Oppdragsgiver innen oppgitt frist ikke gir opplysninger som er nødvendige for å utføre oppdraget, ikke gir opplysninger som for øvrig kreves av offentlig myndighet eller dersom Oppdragsgiver etter Asap2Net eller Asap2Net's samarbeidspartneres vurdering er involvert i virksomhet som strider mot lov eller ærbarhet. Tjenester som nevnt i denne bestemmelse, forutsetter at Oppdragsgiver ikke har virksomhet i England eller virksomhet som av andre grunner skal opplyses engelske myndigheter. Oppdragsgiver skal umiddelbart gi beskjed til Asap2Net dersom dette vilkåret ikke lenger er oppfylt. Likeledes forplikter Oppdragsgiver seg til å varsle Asap2Net om en hver endring av styrets sammensetting, endringer i eierskap eller virksomhet, samt andre endringer av betydning for utførselen av oppdraget. Dersom Oppdragsgiver ønsker bistand til oppfølging og endringer i England ut over det ovenstående, avtales dette særskilt mellom partene.

11. Års betalings pakker: Ved bestilling med årlig betaling, inkluderer betalingen den løpende sekretærservice, som inneholder alle services nødvendige for å kjøre et inaktivt engelsk Limited selskap. Deretter fornyes avtalen automatisk til gjeldende pris for ytterligere ett år av gangen, ved at Asap2Net fremsender faktura for følgende års forhåndsbetaling. Såfremt denne betaling ikke betales rettidigt til Asap2Net, kan Asap2Net ikke garantere for at firmaet kan oppretholdes i Companies House som registert, og dette kan av Asap2Net betragtes som oppsigelse av den løpende avtale om sekretærservice, som herefter kan avbrytes.

12 Måneds betalings pakker: Ved bestilling med månedlig betaling, er betaling for løpende sekretærservice, som inneholder alle services nødvendige for å kjøre et inaktivt engelsk Limited selskab. Deretter fornyes avtalen automatisk til gjeldende pris for ytterligere en måned av gangen, ved at Asap2Net fremsender faktura for følgende måneds forudbetaling. Såfremt denne betaling ikke betales rettidigt til Asap2Net, kan Asap2Net ikke garantere for at firmaet kan oppretholdes i Companies House som registert, og dette kan av Asap2Net betragtes som oppsigelse av den løpende avtale om sekretærservice, som herefter kan avbrytes. Måneds betalings avtale kan endres til års betaling på kundens oppfordring. Asap2Net vil såfremt det er uteståender som ikke er betalt for den løpende sekretærservice, ikke være forpliktet til aktivt å forsøke å oppretholde firmaets registrering i Compagnies House, før alle uteståender er betalt.

13. Asap2Net har taushetsplikt om alle forhold hos Oppdragsgiver av konfidensiell eller sensitiv natur. Taushetsplikten gjelder ansatte og andre som opptrer på Asap2Net's vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Taushetsplikten gjelder under oppdragets gjennomføring og etter at oppdraget er fullført. Taushetsplikten gjelder ikke der Asap2Net er pålagt å gi opplysninger ved lov eller ved gyldig vedtak fra offentlig myndighet.

14. Oppdragsgiver er kjent med at alle tjenester levert av Asap2Net er å anse som næringskjøp og at særlige bestemmelser for forbrukerkjøp således ikke kommer til anvendelse. Oppdragsgiver er videre kjent med at Asap2Net er et foretak registrert utenfor Norge, med all ledelse utenfor Norge og
uten virksomhet fra fast norsk driftssted.

15. Denne avtale følger Dansk rett og eventuelle tvister føres for danske domstoler, med Roskilde tingrett som verneting.